Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w dyskusji podczas siódmego
FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH

Temat wiodący konferencji to:

"Piramida kompetencji w biznesie a rachunkowość​"

Liczymy na Państwa obecność w dniu 26 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00.Prelegenci


Prof. dr hab. Anna Karmańska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dyrektor Instytutu Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W obszarze Jej zainteresowań naukowych leżą w szczególności: problematyka wartości ekonomicznej i ryzyka w rachunkowości, zarządzanie kosztami (koncepcje, podejście procesowe, działaniowe i projektowe), systemy pomiaru wartości zasobów i dokonań przedsiębiorstwa, paradygmaty i teorie w nauce rachunkowości, aspekty behawioralne i etyka w rachunkowości, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny. Występuje na ważnych formach międzynarodowych, np.: World Congress of Accountants (Rzym 2014 – na zaproszenie International Federation of Accountants – IFAC, New York), w siedzibie Parlamentu Unii Europejskiej (Bruksela 2017 – na zaproszenie European Federation of Accountants and Auditors - EFAA).

Stanisław Hońko
Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Stanisław Hońko, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Ekonomii i Finansów (IEiF), Katedra Rachunkowości. Prezes Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) w Szczecinie (od 2015 r.), wiceprezes Zarządu Głównego SKwP (od 2019 r.) Przewodniczący Rady Programowej Czasopisma „Rachunkowość” (od 2020 r.), Dyplomowany księgowy SKwP nr 1012 (od 2020 r.), doradca podatkowy nr 13564. Autor ponad trzystu publikacji, w tym również adresowanych do praktyków. Wykładowca akademicki na wszystkich stopniach studiów, MBA, studiów doktoranckich i podyplomowych. Trener na szkoleniach dla praktyków, wykładowca na pierwszym i trzecim stopniu ścieżki certyfikacyjnej SKwP. Obszary zainteresowań naukowych: sprawozdawczości finansowa, historia rachunkowości, zawody związane z rachunkowością.

Teresa Cebrowska
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Doktor nauk ekonomicznych. Autor i współautor wielu publikacji z rachunkowości i  sprawozdawczości finansowej (w tym  ośmiu wydań Komentarza do rachunkowości pod red. prof. dr hab. Teresy Kiziukiewicz). Członek Komitetu Standardów Rachunkowości. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział prawa i administracji), wieloletni trener na szkoleniach dla księgowych i biegłych rewidentów. Moderator i uczestnik paneli dyskusyjnych konferencji naukowych w tym dwóch kongresów polskiej rachunkowości organizowanych przez SKwP (2007 r.  i 2017 r). Uczestnik warsztatów nt.  Światowej klasy działania edukacyjne w zakresie stosowania globalnych standardów sprawozdawczości finansowej na polskich uniwersytetach i placówkach oświatowych. Członek grupy ds. wdrażania Międzynarodowego Standardu Edukacyjnego 8 (MSE 8) działającej przy Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.  Członek Komisji Egzaminacyjnej  dla kandydatów na biegłych rewidentów.  Biegły rewident czynnie wykonujący zawód,  opiekun wielu aplikantów. Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia  Księgowych w Polsce odpowiedzialny za sprawy szkoleniowe, inicjator wprowadzenia kwalifikacji księgowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Barbara Misterska-Dragan
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego i Podyplomowych Studiów Metody Wyceny Spółki Kapitałowej w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Zdała egzamin ze znajomości zagadnień z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, blok ACCA organizowany we współpracy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i ACCA. Ukończyła studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 2001-2003 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Odpowiadała m.in. za nadzór nad mieniem Skarbu Państwa, sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym i finansowym. Była członkiem: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Zespołu ds. Jakości i Regulacji Prawnych. Przewodniczyła Międzyresortowemu Zespołowi ds. Mienia Skarbu Państwa. Odpowiedzialna za opracowanie w 2003 roku kompleksowych „Zasad nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa” wykonanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Uczestniczyła w pracach Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (ISAR) powołanej w ramach UNCTAD. Była członkiem wielu rad nadzorczych, w tym: Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Banku Pocztowego S.A., Impexmetal S.A., RUCH S.A., Polskie Sieci Energetyczne S.A., TVP S.A. Była partnerem w międzynarodowej firmie doradczo-audytorskiej. W 1991 roku założyła spółkę audytorską Misters Audytor Sp. z o. o., obecnie Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., której jest prezesem. W latach 1995-1999 pełniła funkcję zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego. Członek Komisji Egzaminacyjnej w latach 2003-2009. W latach 2011-2015 była członkiem Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a w latach 2015-2019 – członkiem Komisji ds. współpracy międzynarodowej. W ubiegłej kadencji pełniła funkcję zastępcy prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz drugą kadencję przewodniczy Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Od wielu lat zasiada w Komitecie Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Wykładowca rachunkowości finansowej na wielu uczelniach. Autorka i współautorka licznych prac naukowych i wykładów. Autorka artykułów poświęconych rachunkowości leasingu, drukowanych m.in. w Parkiecie oraz Monitorze Finansowym.

Marek Kaczmarzyk
Uniwesytet Śląski
Dr Marek Kaczmarzyk prof. UŚ – nauczyciel i wykładowca, biolog, neurodydaktyk i memetyk, naukowiec i popularyzator nauki. Autor artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Najważniejsze z nich to: „Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu”, „Unikat. Biologia wyjątkowości”. „Strefa Napięć”. Proponuje spojrzenie na proces edukacji oraz procesy relacyjne w ludzkich grupach zadaniowych, przez pryzmat znaczenia biologicznego podłoża, szczególnie najnowszych osiągnięć neuronauk. Propagator dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i wychowania.

Agnieszka Stachniak
Ministerstwo Finansów
Agnieszka jest zastępcą dyrektora w Departamencie Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów, gdzie odpowiada za kwestie regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej. Jest również przewodniczącą Komitetu Standardów Rachunkowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu przepisów prawnych oraz standardów w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej, a także we współpracy międzynarodowej we wskazanych obszarach. Jest członkiem Grupy Doradczej działającej przy Radzie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSASB Consultative Adisory Group) oraz reprezentantem Polski w komitetach i grupach roboczych UE zajmujących się rachunkowością i rewizją finansową.  Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, a także biegłym rewidentem. Jest również doktorantką Akademii Leona Koźmińskiego.

Katarzyna Gierczak
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Absolwentka SGH i doktorantka Szkoły Doktorskiej SGH. Praktyk biznesowy z 12-letnim doświadczeniem w obszarze rachunkowości finansowej, sprawozdawczości, konsolidacji, podatków, kontrolingu i analiz finansowych. Zawodowo związana z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Doradczyni podatkowa oraz Członkini ACCA.

Katarzyna Podgórna
Partner PwC
Katarzyna jest partnerem w dziale doradztwa księgowego i rynków kapitałowych w PwC. Specjalizuje się w doradztwie w procesach transformacji funkcji finansowych oraz sprawuje nadzór nad wdrożeniami rozwiązań IT od strony rachunkowej. Kieruje pracami zespołu tworzącego rozwiązania optymalizujące procesy biznesowe i opracowującego narzędzia IT dla funkcji finansowych. Była odpowiedzialna za budowę narzędzia do raportowania zgodnie z MSSF16 – Lease Manager, a obecnie nadzoruje proces budowania narzędzia XBRL Reporter do oznaczania sprawozdań finansowych zgodnie z taksonomią ESEF. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w audycie oraz doradztwie rachunkowo-finansowym. Jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia biegłych rewidentów (ACCA), biegłym rewidentem wpisanym na listę PIBR oraz certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA).

Katarzyna Zasada-Jamróz
EY
Katarzyna ma ponad 10-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych wg polskiej ustawy o rachunkowości (UoR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Jej klienci obejmują polskie oraz międzynarodowe podmioty działające w sektorze informatycznym, gastronomicznym oraz innych. Katarzyna prowadzi agendę Learning & Development działu Assurance w EY Polska, jednocześnie będąc ambasadorem budowania kompetencji przyszłości przez profesjonalistów branży finansowej. Ponadto jest zaangażowana w koordynowanie i monitorowanie procesów kontroli jakości audytów w EY Polska. Katarzyna ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku finanse i rachunkowość oraz program „Finanse i Zarządzanie w Biznesie” organizowany przez Szkołę Główną Handlową we współpracy z EY. Od 2010 roku posiada tytuł ACCA i jest aktywnym członkiem Association of Chartered Certified Accountants.

Agnieszka Maleszewska
EY
Agnieszka posiada 14-letnie doświadczenie pracy  w dziale audytu Ernst&Young w badaniu sprawozdań finansowych wielu spółek oraz grup kapitałowych sporządzanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Od wielu lat jest również zaangażowana w przygotowanie ogólnopolskich szkoleń oraz opracowanie materiałów z zakresu metodologii badania sprawozdań finansowych i zasad rachunkowości. Agnieszka posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych z różnych branż, w szczególności: farmaceutycznej, kosmetycznej i medycznej. Agnieszka jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Biegłym Rewidentem stowarzyszonym w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów oraz Członkiem Brytyjskiej Izby Biegłych Rewidentów (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA).

Monika Warmbier
KPMG
Monika jest Partnerem w KPMG i ma ponad 20 lat doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, w tym również we wdrażaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Kieruje departamentem doradztwa rachunkowego w Polsce oraz jest odpowiedzialna za doradztwo w tym zakresie w regionie CEE. Odpowiada również za dział doradztwa w zakresie projektów infrastrukturalnych, w tym projektów doradczych dla firm, dla których energia elektryczna stanowi jeden z podstawowych kosztów prowadzonej działalności.

Anna Stępnicka
Infosys BPM Poland / CIMA
Anna posiada kilkanaście lat doświadczenia w dziedzinie kontroli wewnętrznej (Sox, J-Sox), audytów finansowych, transformacji procesów finansowych oraz oceny dojrzałości procesów finansowych w środowisku SSC/ BPO. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego - studiów magisterskich na kierunku Ekonomia oraz studiów podyplomowych z Rachunkowości Zadządczej. Ukończyła również kurs III stopnia (główna księgowa) w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Prowadzi szkolenia dla pracowników firmy Infosys BPM z zakresu Międzynardowych Standardów Sprawozdawczości Finanasowej. Anna posiada kwalifikację CIMA (Charted Institute of Managment Accountants) i aktywnie współpracuje z tą organizacją, angażując się w prowadzenie warsztatów dla studentów różnych uczelni wyższych, w tym między innymi wydarzeń takich jak CIMA Accounting Day (Uniwersytet Łódzki), Mosty Ekonomiczne (SGH). Brała także udział w panelach dyskusyjnych organizowanych przez CIMA w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz podczas CGMA Emerging Leaders Competition. W grudniu 2020 roku otrzymała nagrodę CIMA Excellence, za wspieranie studentów oraz członków CIMA.

Anetta Krukowska
EY Academy of Business
Anetta współpracuje z EY Academy of Business od 2004 roku. Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach Psychologia zdrowia i Psychologia edukacji. Pracuje jako trener, konsultant i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Propagatorka nowego nurtu, jakim jest wellness w biznesie. Anetta współpracowała z wieloma organizacjami, realizując dla nich projekty szkoleniowe i doradcze. Zdobywała doświadczenie w firmach z sektora usług finansowych, FMCG, firmach produkcyjnych oraz w administracji państwowej.

Magda Oleksiuk
EY Academy of Business
Dyrektor Zarządzająca EY Academy of Business. Odpowiada za współtworzenie i realizację strategii firmy oraz za wdrażanie procesów zarządczych i operacyjnych. Od ponad 20 lat związana z EY, w EY Academy of Business od początku jej powstania. Posiada kwalifikacje ACCA i jest aktywnym członkiem tej organizacji. Całe swoje życie zawodowe zajmuję się tworzeniem możliwości rozwojowych dla klientów indywidualnych i organizacji. EY Academy była prekursorem wielu programów szkoleniowych na polskim rynku. Dziś w ofercie jest blisko 200 tematów szkoleń! Współpracujemy też z najlepszymi uczelniami w Polsce i z wieloma instytucjami międzynarodowymi. W pracy łączę wiedzę z dziedziny HR, którą studiowałam, z finansów, których uczyłam się w programie ACCA oraz z marketingu i sprzedaży – z obserwacji, własnych doświadczeń i kursów. Wszystkie te elementy są bardzo potrzebne w rozwoju biznesu. Najważniejsze w tej chwili, to klarowna wizja rozwoju firmy i umiejętność zarażenia nią współpracowników.

Jakub Wojnarowski
ACCA
Dyrektor Zarządzający ACCA Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie, organizacji zrzeszającej finansistów na całym świecie, utworzonej w Londynie w 1904 r., działającej na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dobra publicznego, promującej profesjonalizm, otwartość i innowacyjność; od 20 lat zaangażowany w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz sprawy publiczne, m.in. członek Zespołu Doradców Premiera w latach 2008 – 2011; Dyrektor Programowy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej do 2012 r., w latach 2006 - 2009 członek zarządu Forum Darczyńców w Polsce; promotor współpracy uczelni i biznesu m.in. jako członek rad pracodawców na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Gdańskim, organizator jednego z pierwszych programów transferu technologii w 2005 r. w Polsce; promotor standardów w biznesie w zakresie corporate goverance, raportowania zintegrowanego i CSR (jako przewodniczący Kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku oraz członek jury konkursów Raporty Społeczne i Green Frog Award w Europie Środkowej i Wschodniej); rzecznik interesów przedsiębiorców - w latach 2012 – 2017 Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan odpowiedzialny za działalność legislacyjną i współpracę międzynarodową oraz członek Rady Dyrektorów oraz Biura Wykonawczego BusinessEurope, organizacji zrzeszającej ponad pół miliona firm z 35 krajów europejskich; absolwent politologii w Central European University oraz socjologii i studiów doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim, wieloletni wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (psychologia konfliktu, mediacje); autor i współautor publikacji z zakresu zarządzania konfliktami społecznymi, ruchów społecznych, kapitału społecznego oraz rynku pracy.

Julia Krajewska
Deloitte
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze HR zdobyte jako konsultant i headhunter w agencji doradztwa personalnego oraz specjalista HR w dużych organizacjach z sektora finansowego.. Z Deloitte związana jest od 2017 roku. Pracuje w zespole Talent Team Audit & Assurance, gdzie wraz z zespołem zajmuje się wsparciem biznesu jako HR Manager we wszystkich obszarach Talent. Dodatkowo wspiera lokalne i regionalne projekty HR związane z procesem rekrutacji i szkoleń. Z wykształcenia psycholog ze specjalnością w kierunku psychologii w biznesie.Patroni, Sponsorzy i Partnerzy 7 Forum Rachunkowości w SGH